Säännöt

Yhdistyksen säännöt


1§ NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Suomen Russponiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toiminta-alueena koko maa. Yhdsitys kuuluu paikallisosastona Svenska Russavelsföreningen rf:iin, jonka kotipaikka on Visby.


2§ TARKOITUS JA TOIMINTA


Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää russ-poniharrastusta sekä edistää ja tukea harrastustoimintaa Suomessa. Tarkoituksena on myös edistää russ-ponien jalostusta. Yhdistyksen tulee noudattaa Suomessa Svenska Russavelsföreningenin hyväksymää rotumääritelmää gotlanninrussponeille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys :


-Järjestää näyttelyitä ja osallistuu niihin

-Jakaa palkintoja

-Harjoittaa toimialaansa liittyvää neuvonta-, esitelmä-, kurssi-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa

-Antaa toimintaansa liittyviä tietoja ja lausuntoja viranomaisille

-Valvoo ja ohjaa hevostalouden edistämistä koskevien asetusten tarkoittamaa yhdistyksen omaan toimialaa kuuluvaa toimintaa

-Julkaisee omaa jäsenjulkaisuaan

-Myy kulujen kattamiseksi, voittoa tavoittelematta erilaisia yhdistyksen toimintaan liittyviä tuotteita

-Omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

-Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan sekä järjestää koulutus- ja huvitilaisuuksia3§ JÄSENET


Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä tai vuosijäseniä. Vuosijäsenet ovat joko seniori-, juniori-. perhe-, kasvattaja-, tai kannatusjäseniä. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen varsinainen kokous kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä erityisesti edistäneen henkilön. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua. Vuosijäsenten maksut määrätään vuosittain yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Seniorijäseniä ovat 18 vuotta täyttäneet ja juniorijäseniä ovat kaikki alle 18- vuotiaat jäsenet. Perhejäseneksi voivat liittyä seniori-, juniori-, tai kasvattajajäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet. Kannatusjäseniä ovat yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kasvattajajäseneksi voivat liittyä sellaiset yksityiset henkilöt, jotka ovat hyväksyneet Suomen Russponiyhdistys ry.:n kasvattajasitoumuksen. Johtokunta päättää jäsenten hyväksymisestä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4§ JOHTOKUNTA


Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan (8)varsinaista jäsentä jotka valitaan vuosittain vuosikokouksessa, puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa.

Johtokunnan jäsen voi estyneenä erota tehtävästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Eronneen tilalle valitaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen johtokuntaan
Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


Johtokunnan tehtävänä on :


-Edustaa yhdistystä

-Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna toimeen kokousten päätökset

-Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta

-Laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosittain

-Laatia toimintakertomus vuosittain ja esittää se sekä tilinpäätös yhdistyksen kokoukselle

-Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkauksensa

-Päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta

-Laatia tarvittavat ohjesäännöt

-Hoitaa muut johtokunnalle kuuluvat tehtävät5§ YHDISTYSEN NIMENKIRJOITTAMINEN


Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai yksi heistä yhdessä sellaisen johtokunnan jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kanssa, jonka johtokunta on siihen määrännyt.


6§ TILIT


Yhdistyksen tilikausi on 1.10. – 30.9. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN


Kokouskutsut julkaistaan vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen käyttämissä sähköisissä kanavissa (esim. kotisivut, sosiaalinen media,sähköposti ym.)


8§ YHDISTYSEN KOKOUSYhdistys kokoontuu yhteen varsinaiseen kokoukseen kerran, vuoden loppuun mennessä. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se yhdistyslain mukaan on pidettävä. Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta kokouksessa valittu puheenjohtaja.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kokoukseen osallistuva henkilöjäsen saa lisäksi edustaa yhtä (1) muuta henkilöjäsentä valtakirjalla.


9§ YHDISTYKSEN VARSINAISESSA KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

     

-          valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

-          valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

-          todetaan kokouksen laillisuus

-          esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit sekä toiminnantarkastajien niiden johdosta antama lausunto

-          päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

-          vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

-          valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä

-          valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet kolmen vuoden välein

-          käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen jäsen, joka haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti johtokunnalle lokakuun loppuun mennessä. Näin ilmoitettu asia on mainittava kokouskutsussa.10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN


Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukauden pituinen. Päätökseen tarvitaan 3/4:n enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa purkamisesta päättävä kokous päättää, millä tavoin yhdistyksen varat käytetään Russponien jalostuksen edistämiseen Suomessa.

Päivitetty: 2020