Kasvattajajäsen

Kasvattajasitoumus:

Kasvattajajäseneksi voivat hakea sellaiset yksityiset henkilöt, jotka ovat hyväksyneet Suomen
Russponiyhdistys ry:n laatiman kasvattajasitoumuksen.

Suomen Russponiyhdistys ry:n johtokunta päättää jäsenten hyväksymisestä.
Allekirjoittanut sitoutuu poninpidossaan ja kasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen
Russponiyhdistys ry:n määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä
kasvattajajäsenyyden saamiseksi.
Tämä sitoumus koskee russponikasvatusta.

1. Hyväksyn Suomen Russponiyhdistys ry:n tarkoituksen, joka on seuraava:
Suomen Russponiyhdistys ry:n tarkoituksena on herättää ja ylläpitää russponiharrastusta sekä edistää ja tukea harrastustoimintaa Suomessa. Tarkoituksena on myös edistää russponien jalostusta ja kasvatusta.
Yhdistys toimii yhteistyössä yksittäisten poninomistajien, poneja harrastavien yhdistysten, Hevosjalostusliittojen, Suomen Hippoksen ja Svenska Russavelsföreningenin kanssa.

Olen selvillä siitä, että Suomen Russponiyhdistys ry:n määräykset ja ohjeet sitovat kaikkia
kasvattajajäseniä.


2. Toimin eläinsuojelulain ja muiden viranomaismääräysten mukaisesti.
Huolehdin siitä, että russponini saavat ikään ja kehitysvaiheeseensa nähden riittävästi ravintoa, huolenpitoa sekä liikuntaa.
(Suostun siihen, että yhdistys voi pyytää riippumattoman viranomaistahon lausunnon tallistani tai kysyä lisätietoja esim. Suomen Hippos ry:ltä tai muilta instansseilta)

3. Kasvatan puhdasrotuisia, rotumääritelmän mukaisia gotlanninrusseja.
Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia poneja, jotka ovat eri käyttötarkoituksiin soveltuvia. Otan huomioon sukusiitosasteen, enkä suosi liian korkeita sukusiitosasteita kasvatustyössäni. (esim. puolisisarparitus)

4. Kartutan ja ylläpidän tietojani russponeista, ponijalostuksesta ja ponien hoidosta yleensä.
Tunnen hyvin russponien rotumääritelmän ja käyttötarkoituksen.
Olen tutustunut Suomen Hippoksen jalostusohjesääntöön ja noudatan sitä.

5. En käytä jalostukseen yksilöitä, joilla tiedän olevan jalostusta haittaavia vikoja.
En astuta enkä käytä jalostukseen alle kolmevuotiasta tammaa.
En käytä jalostukseen oria, jota ei ole jalostusarvosteltu ja jalostuskäyttöön hyväksytty.


6. Annan avoimesti tietoja ponieni ominaisuuksista.
Jalostuksen kannalta minun on tärkeää mittauttaa kasvatustyöni tuloksia rotunäyttelyissä, Suomen
Hippoksen tamma- ja varsanäyttelyissä ja oripäivillä.
Kannustan myös kasvattieni omistajia käyttämään ponejaan näyttelyissä.


7. Rekisteröin kaikki kasvattamani gotlanninrussit asianmukaisesti sekä ajoissa Suomen Hippoksen rekisteröintimääräysten mukaisesti.

8. Oriinpitäjänä merkkaan astutukset tarkasti Heppa järjestelmään ja laadin astutussopimukset tammanomistajien kanssa, joita myöskin sitoudun noudattamaan tarkasti.

9. Luovutan russponit hyvä kauppatavan mukaisesti terveinä ja hyväkuntoisina.
Varsat luovutan aikaisintaan kuuden (6) kuukauden ikäisinä asianmukaisesti käsiteltyinä sekä hoidettuina.

10. Myyn russponini rekisteröitynä Suomen Hippokseen tai muuhun Svenska Russavelsföreningin hyväksymään kantakirjaan.
Täytän ostajan kanssa Suomen Hippoksen omistajanvaihdoskaavakkeen ja mielellään myös kauppakirjan, jossa on kerrottuna kaikki oleellinen ko. yksilöstä, jolla vaikutusta kaupanteon päätökseen.

11. Toimin esimerkillisesti omassa toiminnassani ja edustan Suomen Russponiyhdistys Ry:tä omalla toiminnallani sekä käytökselläni.

12. Sitoumuksen voimassaolo lakkaa kirjallisella ilmoituksellani tai jäsenyyteni päättyessä Suomen Russponiyhdistys ry:ssä.

13. Minulla on vähintään kaksi (2) suosittelijaa Kasvattajäseneksi hyväksymistä.

14. Toimitan Suomen Russponiyhdisty ry:lle kirjallisen anomuksen Kasvattajajäseneksi, jossa esittelen itseni ja kerron jalostuskäytössä olevista yksilöistä, sekä tiloista joissa kasvatusta harrastetaan.

15. Vakuutan kaikki tiedot oikeiksi ja totuudenmukaisiksi.

Mikäli Suomen Russponiyhdistys ry:n johtokunta katsoo minun rikkoneen sitoumuksen määräyksiä, se voi evätä minulta oikeuden kasvattajajäsenyyteen joko määräajaksi tai kokonaan.

Nimeni saa julkaista minua mahdollisesti koskevan johtokunnan kurinpitopäätöksen yhteydessä.
Olen täysi-ikäinen. Tunnen Suomen Russponiyhdistys ry:n säännöt ja olen tietoinen siitä, että jos jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti on, yhdistyskokouksella oikeus erottaa jäsen.

Kasvattajajäsenedut 2022:

- Ilmainen orimainos jäsenlehdessä
- Ilmainen osallistumisoikeus maitovarsoille, jälkeläisryhmiin sekä kasvattajaluokkiin rotunäyttelyissä
- Suomen Russponihdys ry:n järjestämät kurssit ja luennot ilmaiseksi.
- Verkkosivuille myynti-ilmoitukset ilmaiseksi.